FUNDACJA

DOWIEDZ SIĘ CZEGOŚ WIĘCEJ O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJA PTCHO

Fundacja pod nazwą Fundacja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie, zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym w dnia 27.08.2019 roku.

1. Celami Fundacji są:

 • rozwijanie i propagowanie wiedzy na temat i w zakresie chirurgii onkologicznej jako odrębnej specjalności medycznej, w tym wsparcie szkolenia specjalizacyjnego w tym kierunku; 
 • wspieranie, prowadzenie i promocja prac badawczych (jedno- i wieloośrodkowych) oraz naukowych w zakresie ochrony zdrowia w szczególności chirurgii onkologicznej;
 • popularyzowanie w środowisku medycznym aktualnego krajowego i międzynarodowego dorobku nauk medycznych i wiedzy o zdrowiu społeczeństwa, w tym wiedzy o metodach i środkach diagnostycznych i leczniczych, w zakresie chirurgii onkologicznej;
 • finansowanie nagród – wg warunków określonych w Regulaminie Nagród PTChO, stosowanych przez Fundatora;
 • finansowanie stypendiów dla prowadzących badania naukowe, po spełnieniu odrębnie określonych warunków;
 • finansowanie stypendiów dla osób w trakcie szkolenia – przede wszystkim dla osób młodych, na początku drogi specjalizacyjnej, po spełnieniu odrębnie określonych warunków;
 • kształtowanie prozdrowotnych postaw, szczególnie w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych;
 • finansowanie działań w zakresie dobroczynności

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • udzielanie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego lub finansowego inicjatywom w zakresie celów Fundacji;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, a także podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z osobami i instytucjami zainteresowanymi wspieraniem statutowej działalności Fundacji, niezależnie od tego, czy są to osoby prywatne, czy instytucje publiczne lub pozarządowe;
 • tworzenie, organizowanie, finansowanie lub realizację programów edukacyjnych, naukowych lub badawczych, związanych z celami Fundacji;
 • udzielanie stypendiów i grantów specjalizacyjnych w celu doskonalenia umiejętności specjalistycznych w zakresie chirurgii onkologicznej i dziedzin powiązanych z chirurgią;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej, organizacja konferencji, wykładów i paneli dyskusyjnych dot. celów Fundacji;
 • popularyzowanie wiedzy dot. celów Fundacji w Internecie i innych mediów;
 • organizowanie kursów: kursu wprowadzającego dla specjalizujących się z chirurgii onkologicznej, kursów specjalizacyjnych obowiązkowych, dodatkowych i kursów doskonalących;
 • organizowanie i finansowanie konferencji, spotkań naukowych, kursów oraz innej działalności członków władz Fundatora oraz innych podmiotów w zakresie chirurgii onkologicznej;
 • organizowanie spotkań dla stowarzyszeń i fundacji pacjentów, student ów i uczniów, celem edukacji w zakresie występowania i leczenia chorób nowotworowych;

DO POBRANIA:

AKTYWNYCH UCZESTNIKÓW

ROK ZAŁOŻENIA

WEBINARÓW